ףסונ עדימ
Connected Kids Coloring Book
3.25 MB
Windows 95/98, 486
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


,ךרה ליגב םידליל העיבצ קחשמ
וב םידליל עשעשמ קחשמ אוהז
םירויצה תא עובצל ךירצ דליה
וכותב ללוכ קחשמה .םינוש םיעבצב
,תיב ,תינוכמ ,גד לש העיבצ
...דועו

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה