ףסונ עדימ
GamesGrid Backgammon
2.94 MB
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


תורשפא םע שב-שש - חול קחשמ
.טנרטניאה ךרד ןייל ןואב קחשמ לש
ייד תאז םע ,ךשומו דמחנ קחשמה
.תובר תויצפוא ליכמ אלו טושפ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה