ףסונ עדימ
(JellyFish Backgammon (32-bit
570 Kb
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


יתוידיו טושפ שב-שש - חול קחשמ
תוטושפו תויטרדנטס תויצפוא לעב
.תיסחי

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה