ףסונ עדימ
RoboCrush
4.23 MB
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


עשעשמ ימוק לזאפ - חול קחשמ
םירוצי תוריל ךירצ קחשמב ,דחוימב
"קיבדהל" ןכמ רחאלו ךסמה שארל
ןפואב םירוצי דועו דוע םהל
.ירוקמו עשעשמ ,דחוימ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה