ףסונ עדימ
X0 Board Game
130 Kb
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


קחשמ .לוגיע סקיא חול קחשמ
רוציל ךירצ וב בשחמה םע הנהמ
םילוגיע וא םיסקיא השימח לש ףצר
תינוסכלא וא תיכנא תיקפוא הרוצב
יונב חולה .בשחמה תא חצנל ךכבו
.תויצפוא הברה םנשיש ךכ 16*16-מ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה