ףסונ עדימ
World Tours golf
57 MB
Windows 95/98/2000/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


םתא ,ויפויב ביהרמ ףלוג קחשמ
ללכושמ ףלוג קחשמב קחשל םינמזומ
המישרמ הקיפרג לעב, דחוימב
.דחוימב תיתואיצמ קחשמ תביבסו

ןיב ,תובר תויצפוא לעב קחשמה
ב םכדבל וב קחשל ולכות רתיה
םירחא םיפתתשמ דגנ וא Off-Line
רפסמ םע עיגמ קחשמה ,On-Line ב
ולכות ןכ ומכ ,םיירלפופ םירתא
םישדח (םיכסמ) קחשמ ירתא דירוהל
.הרבחה רתאמ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה