תוצלמומ תונכות
רזע תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


electronic assistant lite

םכחותמו ללכושמ עדימ להנמ
,ןמוי רתיה ןיב ללוכה רתויב
,תובותכ רפס ,םינופלט רפס
םיקילדמ םילולכש דועו תושיגפ חול
תונכות םיבהוא םתא םא .םיפסונ
הנכותה תומכחותמו תוללכושמ
.םכליבשב הרצונ וזה

םיטרפל ןאכ שקה

Electronic Phone Book 1.6


ינורטקלא םינופלט רפס תנכות
דעיה להקל דחוימב תמאתומה
קשממ תלעב הנכותה ,ילארשיה
לועפתל חנו יתודידי שמתשמ
.שומישלו

ןוגרא םכל רשפאי םינופלטה רפס
החונ הרוצב םכלש םינופלטה לש
הריהמ השיג םכל רשפאיו הליעיו
.וקקדזת םהל םינופלטל

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה