םידליל עשעשמ קחשמ אוהז ,ךרה ליגב םידליל העיבצ קחשמ
...םירויצה תא עובצל ךירצ דליה וב

בשחמה דגנ םג קחשמ תורשפא הנשי קחשמב .יסאלק טמחש קחשמ
...פוא םנשי קחשמב .רבח דגנ םגו

הרטמה רבעל היבוק עינהל איה קחשמה תרטמ .הבישח/חול קחשמ
...ושכמ םנשי ךרדב רשאכ תיפוסה

דצמ םיקסיד ריבעהל תוסנל ךירצ ןקחשה וב ירגתא חול קחשמ
...שפ הבישח קחשמ .ינשה דצל דחא

רוציל ךירצ וב בשחמה םע הנהמ קחשמ .לוגיע סקיא חול קחשמ
...גיע וא םיסקיא השימח לש ףצר

3 2 1